خانه ویلایی فاز 4 اندیشه کد 773

خانه ویلایی فاز 4 اندیشه کد 773

بازگشت به صفحه ویلایی ها»»

محله 1 فاز 4 اندیشه

موقعیت عالی دو بر شمالی رو به آفتاب

دو واحد هر یک به مساحت 125 متر مربع

حیات دارای درختان میوه مثمر

قیمت : تماس تلفنی

خانه ویلایی فاز 4 اندیشه کد 773