زمین در فاز 3 اندیشه خرید و فروش زمین در اندیشه فاز 3

خرید و فروش زمین در فاز 3 اندیشه (قیمت زمین در اندیشه فاز 3)

زمین فاز یک اندیشه  زمین اندیشه فاز 4 زمین اندیشه فاز 5 زمین اندیشه فاز 6 زمین اندیشه شهرک صدف زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه  زمین شهرک مریم المهدی گمرک اندیشه زمین کشاورزی هکتاری زمین تجاری و صنعتی

نقشه فاز 3 اندیشه قیمت زمین در اندیشه فاز 3 زمین در فاز 3 اندیشهزمین اندیشه فاز 3 کد : 1321

فروش زمین فاز 3 اندیشه

یک قطعه زمین در فاز ۳ اندیشه حدود 200 متر مربع – موقعیت دو نبش ـ موقعیت محلی عالی جهت ساخت و ساز

محله 9

قیمت : تماسزمین در اندیشه فاز 3 کد : 1321

فروش زمین فاز 3 اندیشه

یک قطعه زمین در فاز ۳ اندیشه 200 متر مربع – موقعیت دوکله ـ موقعیت محلی عالی جهت ساخت و ساز

محله 5

قیمت : تماسزمین در فاز 3 اندیشه کد : 1308

فروش زمین فاز 3 اندیشه

یک قطعه زمین در فاز ۳ اندیشه 180 متر مربع – موقعیت سه بر ـ موقعیت محلی عالی جهت ساخت و ساز

محله 18

قیمت : تماسزمین در فاز 3 اندیشه کد : 1274   (فروخته شد)

فروش زمین فاز 3 اندیشه

یک قطعه زمین در فاز ۳ اندیشه 240 متر مربع – موقعیت دو کله – بر 10 متر

محله ۱4

قیمت : تماسزمین در فاز 3 اندیشه کد : 1276   (فروخته شد)

فروش زمین فاز 3 اندیشه

یک قطعه زمین در فاز ۳ اندیشه 260 متر مربع –  موقعیت زمین دو کله می باشد.

محله ۱۰

قیمت : تماسزمین در فاز 3 اندیشه کد : 1085

فروش زمین فاز 3 اندیشه

یک قطعه زمین در فاز ۳ اندیشه ۲۱۰ متر مربع شمالی – دارای انشعابات آب ـ بر ۱۰/۵ – مجوز گودبرداری اخذ شده – رضایت همسایه اخذ شده

محله ۱۰

قیمت : تماسزمین فاز 3 اندیشه کد : 1275   (فروخته شد)

فروش زمین فاز 3 اندیشه

یک قطعه زمین در فاز ۳ اندیشه به متراژ 400 متر مربع در بهترین محله فاز 3 اندیشه

موقعیت زمین 3 بر می باشد.

قیمت : تماسزمین فاز 3 اندیشه کد : 616 

فروش زمین فاز 3 اندیشه   (فروخته شد)

یک قطعه زمین فاز ۳ اندیشه 200 متر مربع جنوبی – سند ششدانگ – دارای انشعابات آب برق گاز تلفن

قیمت : ۲ میلیارد و۵۰۰  در تاریخ : 99/05/10زمین فاز 3 اندیشه کد : 873

فروش زمین فاز 3 اندیشه   (فروخته شد)

یک قطعه زمین فاز ۳ اندیشه 250 متر مربع جنوبی – سند ششدانگ – دارای انشعابات آب برق گاز تلفن

محله ۶

قیمت : تماسزمین فاز سه اندیشه کد : 692 

فروش زمین در اندیشه فاز 3 (فروخته شد)

محله 11 – 240 متر مربع – سند تکبرگ

قیمت : 2 میلیارد و 700 میلیون       در تاریخ : 99/04/25زمین فاز 3 اندیشه کد : 616

فروش زمین فاز 3 اندیشه

یک قطعه زمین فاز ۳ اندیشه 200 متر مربع جنوبی – سند ششدانگ – دارای انشعابات آب برق گاز تلفن

قیمت : ۲ میلیارد و۵۰۰  در تاریخ : 99/05/10زمین فاز 3 اندیشه کد : H95    (فروخته شد)

فروش زمین فاز 3 اندیشه

یک قطعه زمین فاز ۳ اندیشه 236 متر مربع – سند ششدانگ

قیمت : 2 میلیارد و 100   در تاریخ : 99/02/02زمین فاز 3 اندیشه کد : H96  (فروخته شد)

فروش زمین فاز 3 اندیشه

یک قطعه زمین فاز۳ اندیشه ۱۹۰ متر مربع – شمالی

قیمت : تماس    در تاریخ : 99/02/01زمین فاز 3 اندیشه کد : H97   (فروخته شد)

فروش زمین فاز 3 اندیشه

یک قطعه زمین فاز۳ اندیشه 230 متر مربع – تمام بر

قیمت : 2 میلیارد و 100   در تاریخ : 98/11/22زمین فاز 3 اندیشه کد : 960

فروش زمین فاز 3 اندیشه

محله 1 – دوکله – 220 متر مربع – سند ششدانگ

قیمت : 2 میلیارد و 200 میلیون     در تاریخ : 98/11/05زمین فاز 3 اندیشه کد : 913

فروش زمین فاز 3 اندیشه

محله 10 – سه بر – 205 متر مربع – سند ششدانگ

قیمت : 2 میلیارد و 300 میلیون     در تاریخ : 98/05/31زمین فاز 3 اندیشه کد : 764

فروش زمین فاز 3 اندیشه

محله 30 – 250 متر مربع – سند ششدانگ

قیمت : 1 میلیارد و 650 میلیون       در تاریخ : 98/05/31زمین فاز سه اندیشه کد : 743  ‌(فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 7  –  220 متر مربع – برگ واگذاری(دست اول)

قیمت : 1 میلیارد و 950            در تاریخ : 98/05/31زمین فاز 3 اندیشه کد : H40

فروش زمین فاز 3 اندیشه

محله 25 – 200 متر مربع – 2 بر جنوبی – سند ششدانگ

قیمت : 1 میلیارد و 450 میلیون       در تاریخ : 98/05/01زمین فاز 3 اندیشه کد : 616,      (فروخته شد)

فروش زمین فاز 3 اندیشه

محله 26 – 200 متر مربع – جنوبی – سند ششدانگ

قیمت : 1 میلیارد و 500 میلیون       در تاریخ : 98/03/25زمین فاز سه اندیشه کد : H5 

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 11  –  216 متر مربع – دوبر شمالی

قیمت : 2 میلیارد و 100          در تاریخ : 98/03/07زمین فاز سه اندیشه کد : H6

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 14  –  240 متر مربع – شمالی

قیمت : 2 میلیارد          در تاریخ : 98/03/07زمین فاز سه اندیشه کد : 783

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 9  –  250 متر مربع – سند تکبرگ – شمالی – بر 11

موقعیت بسیار عالی

قیمت : 1 میلیارد و 800 میلیون         در تاریخ : 98/01/27زمین کد : 523

فروش زمین در اندیشه فاز 3

متراژ 245 متر مربع – محله 10

قیمت : 2 میلیارد          در تاریخ : 98/02/11زمین فاز 3 اندیشه کد : 515

فروش زمین در اندیشه فاز 3

متراژ 200 متر – محله 11 – سند دست اول

قیمت : 1 میلیارد و  400 میلیون    در  تاریخ : 98/01/25زمین فاز سه اندیشه کد : H155      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 10  –  210 متر مربع – شمالی

دارای جواز ساخت – دارای انشعاب آب – دارای اجازه محضری از همسایه

آماده ساخت

قیمت : 1 میلیارد و 650 میلیون         در تاریخ : 98/02/19زمین کد : 533        (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

متراژ 240 متر – محله 23 – برگ واگذاری(سند دست اول)

قیمت : 850 میلیون      در تاریخ : 97/08/20زمین کد : 516(فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

متراژ 196 متر – محله 13 – سند تکبرگ

قیمت : 950 میلیون    در  تاریخ : 97/08/21زمین کد : 560 (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 25  –  210 متر مربع

قیمت : 650 میلیون         در تاریخ : 97/06/15زمین کد : 545(فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

متراژ 180 متر – محله 15

قیمت : 660 میلیون     در تاریخ : 97/05/21زمین فاز سه اندیشه کد : 573 (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 11  –  238 متر مربع – دوکله – سند تکبرگ

قیمت : 1 میلیارد و  200 میلیون         در تاریخ : 97/08/05زمین فاز سه اندیشه کد : 548 (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 7  –  233 متر مربع – بر خیابان اصلی – دو بر

قیمت : 1میلیارد و 200 میلیون         در تاریخ : 97/07/04زمین فاز سه اندیشه کد : H371 (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

محله 9  –  190 متر مربع – شمالی – با جواز ساخت روز

قیمت : 900 میلیون         در تاریخ : 97/07/04زمین فاز 3 اندیشه کد : H362 (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

محله 7  –  230 متر مربع

قیمت : 900 میلیون         در تاریخ : 97/06/31زمین کد : H369      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

محله 11  –  236 متر مربع – دوکله

قیمت : 900 میلیون         در تاریخ : 97/06/31زمین کد : H363       (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 30  –  240 متر مربع – برگ واگذاری(دست اول)

قیمت : 630 میلیون         در تاریخ : 97/07/02زمین کد : H326     (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

محله 19  –  240 متر مربع –  شمالی  – بر 10 متر

قیمت : 800 میلیون         در تاریخ : 97/05/16زمین کد : H281       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

مساحت 210 مترمربع – شمالی – محله 18 فاز 3

قیمت : 700 میلیون         در تاریخ : 97/04/25زمین کد : H278       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

مساحت 250 مترمربع – بر 10 متر محله 9 فاز 3

قیمت : 900 میلیون         در تاریخ : 97/05/16زمین کد : H277      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

به مساحت 182 مترمربع – شمالی – بر 10 متر  –  محله 7 فاز 3

قیمت : 650 میلیون         در تاریخ : 97/04/23زمین کد : H273         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

متراژ 260 متر مربع – محله 11 – قطعه 141 – شمالی

قیمت : 820 میلیون           در تاریخ : 97/04/22 

زمین کد : H258     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 10  – قطعه 122 – سه بر – دارای جواز ساخت به روز

قیمت :  850 میلیون           در تاریخ : 97/05/15زمین کد : 355

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 28 قطعه 75 به متراژ 220 متر مربع

قیمت :  460 میلیون           در تاریخ : 97/03/27زمین کد : H231      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

محله 19 قطعه 48 به متراژ 230 متر مربع سه بر

قیمت :  800 میلیون           در تاریخ : 97/03/23زمین کد : H228     (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

مساحت 200 متر مربع –  محله 25 – قطعه 161

قیمت :  650 میلیون           در تاریخ : 97/03/21زمین کد : H210     (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

محله 25 موقعیت شمالی

قیمت :  600 میلیون           در تاریخ : 97/03/08زمین کد : H189     (فروخته شد)

زمین فروشی در فاز 3 اندیشه

محله 7 قطعه 58 به مساحت 191 متر مربع دو بر جنوبی

قیمت : 650 میلیون             در تاریخ : 97/03/05زمین کد : H185     (فروخته شد)

زمین در فاز 3 اندیشه

محله 14 قطعه 52 به متراژ 240 متر مربع

قیمت : 750 میلیون             در تاریخ : 97/03/01زمین کد : H184       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

محله 9 قطعه 141 به متراژ 210 متر مربع دو بر جنوبی با جواز ساخت

قیمت : 680 میلیون             در تاریخ : 97/02/31زمین کد : H183     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 1 قطعه 190 به متراژ 236 متر مربع 3 بر موقعیت بسیار عالی

قیمت : 850 میلیون             در تاریخ : 97/02/31زمین کد : H176      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

محله 9 قطعه 11 به متراژ 225 متر مربع

قیمت : 600 میلیون             در تاریخ : 97/02/29زمین کد : H175    (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 3 اندیشه

محله 25 قطعه 59 به متراژ 210 متر مربع

قیمت : 550 میلیون             در تاریخ : 97/02/29زمین کد : H170    (فروخته شد)

فروش زمین در فاز سه اندیشه

محله 28 دو بر شمالی

قیمت : 570 میلیون             در تاریخ : 97/02/27زمین کد : H163    (فروخته شد)

فروش زمین در فاز سه اندیشه

اندیشه محله 11 قطعه 81 دو بر به متراژ 236 متر مربع

قیمت : 630 میلیون             در تاریخ : 97/02/26زمین کد : H162     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز سه

محله 10 قطعه 102 دو بر شمالی به متراژ 193 متر مربع

قیمت : 600 میلیون             در تاریخ : 97/02/26زمین کد : H154     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 5 دو کله به متراژ 200 متر مربع

قیمت : 650 میلیون             در تاریخ : 97/02/22زمین کد : H153

زمین فروشی در فاز سه اندیشه

به متراژ 240 متر مربع سه بر واقع در محله 12

قیمت : 1میلیارد و  100 میلیون           در تاریخ : 97/02/22زمین کد : H152     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 3

محله 10 به متراژ 200 متر مربع با جواز و انشعاب

قیمت : 600 میلیون           در تاریخ : 97/02/21زمین کد : H151    (فروخته شد)

زمین در فاز 3 اندیشه

محله 9 به متراژ 200 متر مربع

قیمت : 600 میلیون        در تاریخ : 97/02/20زمین کد : H150     (فروخته شد)

فروش زمین در فاز سه اندیشه

محله 10 به مساحت 240 متر مربع بر 10 متر

قیمت : 750 میلیون       در تاریخ : 97/02/20