زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه

زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه زمین در اندیشه شهرک نیروی انتظامی

زمین فاز یک اندیشه زمین اندیشه فاز 3 زمین اندیشه فاز 4 زمین اندیشه فاز 5 زمین اندیشه فاز 6 زمین در اندیشه شهرک صدف زمین در شهرک صدف اندیشه  زمین شهرک مریم المهدی گمرک اندیشه زمین کشاورزی هکتاری زمین تجاری و صنعتیزمین نیروی انتظامی اندیشه کد: 1259

فروش زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه

متراژ 200 متر مربع – شمالی _ از قطعات سری 350 الی 360

سند تکبرگ

قیمت : 2 میلیارد و 400 میلیونزمین کد : 532   (فروخته شد)

فروش زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه (شهرک مروارید ناجا)

بین فاز 2 و فاز 3 اندیشه – متراژ 200 متر مربع – از قطعات سری پنجاه

تسویه کامل – سند تکبرگ

قیمت : 1میلیارد و 800 میلیون        در تاریخ : 99/06/01زمین کد : 889  (فروخته شد)

فروش زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه

بین فاز 2 و فاز 3 اندیشه – متراژ 200 متر مربع – از قطعات سری دویست و چهل

دو کله – بر خیابان 20 متری

تسویه کامل – سند تکبرگ

قیمت : 1 میلیارد و 850 میلیون        در تاریخ : 99/01/15

 زمین کد : 802     (فروخته شد)

فروش زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه

زمین بین فاز 2 و 3 اندیشه – متراژ 200 متر – از قطعات سری دویست

بر خیابان 18 متری – شمالی – دارای سند تکبرگ

قیمت : 1 میلیارد و  100 میلیون        در تاریخ : 98/06/08
زمین کد : 588      (فروخته شد)

فروش زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه

زمین بین فاز 2 و 3 اندیشه – متراژ 200 متر – از قطعات سری چهارصد

دو بر – دارای سند تکبرگ

قیمت : 800 میلیون        در تاریخ : 98/01/29زمین کد : 600       (فروخته شد)

فروش زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه

زمین بین فاز 2 و 3 اندیشه – متراژ 200 متر – از قطعات سری یکصد

دارای سند تکبرگ – شمالی

قیمت : 1 میلیارد       در تاریخ : 98/01/27زمین کد : 577      (فروخته شد)

فروش زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه

زمین بین فاز 2 و 3 اندیشه – متراژ 200 متر – از قطعات سری چهارصد

دارای سند تکبرگ

قیمت : 800 میلیون        در تاریخ : 98/01/17زمین کد : H359        (فروخته شد)

فروش زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه

بین فاز 2 و فاز 3 اندیشه – متراژ 200 مترمربع – قطعه 350

قیمت : 390 میلیون        در تاریخ : 97/06/18زمین کد : H358        (فروخته شد)

فروش زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه

بین فاز 2 و فاز 3 اندیشه – متراژ 200 مترمربع – قطعه 288

قیمت : 390 میلیون        در تاریخ : 97/06/18زمین کد : H264      (فروخته شد)

فروش زمین در شهرک نیروی انتظامی اندیشه

بین فاز 2 و فاز 3 اندیشه – متراژ 200 متر مربع – قطعه 185

قیمت : 380 میلیون           در تاریخ : 97/04/16زمین کد : H263      (فروخته شد)

فروش زمین در شهرک نیروی انتظامی اندیشه

بین فاز 2 و فاز 3 اندیشه – قطعه 99 – متراژ 200 متر مربع

قیمت : 380 میلیون           در تاریخ : 97/04/16زمین کد : H262      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه شهرک نیروی انتظامی

بین فاز 2 و فاز 3 اندیشه – قطعه 77 – متراژ 200 متر مربع

قیمت : 380 میلیون           در تاریخ : 97/04/16زمین کد : H237 و H238    (فروخته شد)

فروش دو قطعه زمین در شهرک نیروی انتظامی

بین فاز 2 و فاز 3 اندیشه

قیمت :  به روز           در تاریخ : 97/03/27زمین کد : H216      (فروخته شد)

زمین نیروی انتظامی بین فاز 2 و فاز 3 اندیشه

قطعه 201

قیمت :  680 میلیون           در تاریخ : 97/04/16زمین کد : H215       (فروخته شد)

فروش زمین نیروی انتظامی بین فاز 2 و فاز 3 اندیشه

قطعه 539

قیمت :  510 میلیون           در تاریخ : 97/03/23زمین کد : H192      (فروخته شد)

فروش زمین در شهرک نیروی انتظامی بین فاز 2 و  فاز 3 اندیشه

قطعه 405

قیمت : 360 میلیون             در تاریخ : 97/03/23