زمین در شهرک اندیشه

زمین فاز یک اندیشه زمین اندیشه فاز 3 زمین اندیشه فاز 4 زمین اندیشه فاز 5 زمین اندیشه فاز 6 زمین اندیشه شهرک صدف زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه زمین شهرک مریم المهدی گمرک اندیشه زمین تجاری و صنعتی زمین کشاورزی هکتاری


یک قطعه زمین به متراژ ۷۰۰۰۰ متر مربع (۷ هکتار) تفکیک شده به قطعات یک هکتاری و قابل تبدیل به قطعات ۱۰۰۰ ، ۵۰۰ ، ۲۰۰ و یا حتی ۱۰۰ متری موقعیت عالی برای احداث شهرک باغ ویلایی ـ دارای سند ششدانگ ـ سرمایه گذاری عالی و دارای سودآوری ۱۰۰% تضمینی

زمین کشاورزی بزرگ


جهت مشاهده لیست فروش زمین در شهرک اندیشه ((کلیک نمایید))

ضوابط اجرایی کاربری زمین – ضوابط تفکیک اراضی شهری

ضوابط و استانداردهای شهری بسیار متعدد گسترده اند و بخش عمده ای از قوانین مدنی و مقررات، تأمین و حفظ رفاه عمومی و محیط زیست را در بر می گیرند.

زمین در فاز 5 اندیشه
خرید و فروش زمین در فاز 5 اندیشه

فروش زمین در شهرک اندیشه   زمین هکتاری زمین جهت شهرک سازی

ضوابط و مقرراتی که خاص شهرسازی هستند، ضوابطی اند که شکل کالبدی و کیفیت محیط شهری را تعیین می کنند. این ضوابط و معیار ها عبارت اند از :

الف) ضوابط و مقررات تفکیکی زمین

ب) ضوابط و مقررات منطقه بندی (Zoning)

ج) ضوابط و مقررات ارتفاع و تراکم ساختمان

خانه های ویلایی شهر جدید اندیشه

الف) تفکیک اراضی شهری (Subdivision) :

مقررات تفکیک ، روش هایی هستند که به وسیله آن زمین ها قطعه بندی شده، خیابان‌ها و مسیر تأسیسات عمومی مشخص می شوند. با قسمت بندی و تفکیک اراضی شهر طرح شهرها بر سطح زمین پیاده و به واقعیت تبدیل می شود. کنترل چگونگی تفکیک زمین ، وسیله ای است که شبکه ها و عناصر شهری را شکل می دهد و بر عکس، فقدان معیار استانداردی در تفکیکی زمین، از مشخصات محوطه های خودرو بدون نقشه شهری به شمار می آید. واژه تفکیک (subdivision) به مرحله

پیچیده ای از تقسیم و قطعه بندی زمین گفته می شود، که قطعات زمین متعدد را به وجود می آورد و اختصاص زمین به جاده یا خیابان را نیز شامل می شود حال آنکه

واژه تقسیم یا افراز زمین (partition) شامل اختصاص زمین به جاده و خیابان های دسترسی نمی شود . به عبارت دیگر تقسیم اراضی به قطعات کوچکتر بعلاوه تأمین

خدمات و زیرساخت ها ، مشخص کردن خیابان ها و مشخص کردن مسیر تأسیسات زیربنایی را تفکیکی اراضی گویند که با افراز متفاوت است. زمین در شهرک اندیشه
عواملی که در تفکیک دخالت دارند عبارت اند از :

.  توپوگرافی و شیب زمین
.  شکل هندسی اراضی
.  نوع کاربری
.  گذر بندی معابر
.  مسیر تأسیسات زیربنایی
.  عوامل اقلیمی

(عکس تفکیکی ، تجمیع است)

اشکال تفکیک زمین شهری :

شیوه غیر رسمی تفکیکی زمین : مانند تقسیم زمین به دست مالکان یا دلالان زمین در مناطق حاشیه ای و روستاهاست که مجتمع های زیستی غیر قانونی مجاور

شهرها را پدید می آورند. زمین در شهرک اندیشه

جهت مشاهده لیست فروش زمین در شهرک اندیشه ((کلیک نمایید))

شیوه تفکیک رسمی زمین : تفکیک قانونی یا ثبتی خوانده می شود که ممکن است مطابق با اصول و استانداردهای شهرسازی نباشد .
تفکیک زمین بایستی با توجه به طرح های توسعه شهری صورت پذیرد .
تفکیک اراضی مؤثرترین وسیله اجرای ضوابط منطقه بندی شهرها و استفاده از اراضی است .
به طور کلی قطعات اراضی شهری به سه دسته تقسیم می شوند :
دسته اول قطعاتی هستند که انجام هر نوع عملیات ساختمانی در آنها ، به شرط آنکه با ضوابط منطقه بندی زمین مغایرتی نداشته باشد ،آزاد است .
دسته دوم قطعاتی هستند که برای رفع نیازمندی های عمومی شهر تخصیص داده شده اند و عملیات ساختمانی آن باید توسط شهرداری یا سازمان های ذی ربط

دولتی انجام گیرد .
دسته سوم قطعاتی هستند که برای احداث ساختمان ها یا تأسیسات معین از قبیل فروشگاه ، هتل ، رستوران و….. تخصیصی پیدا می کند ، مالک در احداث هر نوع

ساختمان در آنها مختار نیست و در عین‌حال شهرداری یا دولت نیز آن ها را خریداری یا تصرف نمی کند. زمین در شهرک اندیشه

انواع قطعات زمین :

قطعه زمین « یک بر » که فقط از یک سمت به خیابان یا معبر تماس دارد
قطعه زمین« دو بر » که از دو قسمت با معبر تماس دارد
قطعه زمین «سه بر » که از سه قسمت به معبر تماس دارد
قطعه زمین« چهار بر »که از چهار طرف با خیابان های هم جوار مجاورت دارد .
زمین پرچمی (Flog lot) : زمینی است که مستقلاً به خیابان یا معبر دسترسی ندارد ولی به وسیله یک راه باریک از میان سایر قطعات ، به معبر اصلی وصل می‌شود .
زمین نواری (Ribbon lot): زمینی است که به طور ممتد در کنار جاده ای قرارگرفته و مانع دسترسی قطعات پشت به معبر شده است .
زمین قناس (بی‌ قواره) : قطعه زمینی است که شکل هندسی منظم و اندازه متعارف ندارد و در واقع جزء زوائد زمین است که بین قطعات منظم و راه ها پدید

می‌آید. زمین در شهرک اندیشه

محتوای منطقه بندی:

.  منطقه بندی کاربری
.  منطقه بندی تراکمی
.  منطقه بندی ارتفاع

۲- منطقه بندی تراکمی :

موضوع دیگر در منطقه بندی، تراکم به معنای شدت استفاده از زمین است. شدت استفاده از زمین نیز می تواند بحث تداخل و تزاحم را به همراه داشته باشد.

تراکم به معنی بارگذاری به زمین می باشد. میزان تراکم در نقاط مختلف شهر متفاوت است و در تفکر منطقه بندی میزان تراکم برای نقاط مختلف شهر مشخص می‌گردد.

انواع تراکم عبارت اند از :

.  ساختمانی
.  جمعیتی
.  مسکونی
.  بیولوژیکی (زیستی )

تراکم ساختمانی :

سطح ساخته شده (یا قابل ساخت) در کل طبقات تقسیم بر کل مساحت زمین ضربدر صد. به عبارت دیگر تراکم ساختمانی سطح اشتغال (به درصد) ضربدر تعداد

طبقات می‌باشد. زمین در شهرک اندیشه

معمولاً با افزایش تراکم، سطح زیربنا، تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان افزایش می یابد.
زیر مبنای مفید : سطحی که دقیقاً مورد استفاده سکونت قرار می گیرد .
سطح زیربنا : سطح ساخته شده یا قابل ساخت، در مجموع طبقات ساختمان، منهای برخی سطوح که زیربنا محسوب نمی شوند (زیرزمین، پیلوت ، پارکینگ و ……)

سطح اشتغال

یا قابل ساخت، سطح فضای ساخته شده در طبقه همکف می باشد .

عوامل مرتبط با تراکم ساختمانی عبارتند از:

الف )عوامل طبیعی و محیطی

ب ) عوامل اقتصادی

ج ) عوامل فرهنگی و اجتماعی

د )طرح‌های شهری

تراکم جمعیتی

پراکندگی متوسط جمعیت در واحد سطح را تراکم جمعیتی گویند.

-تراکم جمعیتی مشتمل بر دو نوع است :

الف) تراکم جمعیتی ناخالص        ب) تراکم جمعیتی خالص

الف) تراکم جمعیتی ناخالص : عبارت است از جمعیت کل تقسیم بر مساحت کل شهر (تمامی کاربری های فضاهای پر و خالی )

ب) تراکم جمعیتی خالص : عبارت است از جمعیت کل تقسیم بر سطح اراضی مسکونی و نیازهای وابسته به آن (مسکن و نیازهای وابسته

– مهم‌ترین عامل در تعیین تراکم ساختمانی ، تراکم جمعیتی است .

– تراکم ساختمانی و جمعیتی لزوماً با یکدیگر ارتباط مستقیمی ندارند.
تراکم مسکونی :

تراکم مسکونی بر دو نوع است :

الف) تراکم مسکونی خالص : نسبت تعداد جمعیت به اراضی که صرفاً جهت سکونت در شهر در نظر گرفته شده باشد .

ب) تراکم مسکونی ناخالص : نسبت تعداد جمعیت به کل اراضی که هم به مصرف واحدهای مسکونی و هم نیازهای وابسته به آن رسیده است .

تراکم مسکونی ناخالص و تراکم جمعیتی خالص باهم برابرند. زمین در شهرک اندیشه
تعیین تراکم مسکونی، انتخاب تراکم ساختمانی را نیز به دنبال دارد .

تراکم بیولوژیکی (زیستی) :

جمعیت تقسیم بر سطح اراضی کشاورزی زیر کشت (کشت آبی) بر حسب هکتار را تراکم بیولوژیکی گویند .

در مبحث مربوط به برنامه ریزی مسکن به تحولات مقولات مرتبط با تراکم بیشتر پرداخته خواهد شد .

جهت مشاهده لیست فروش زمین در شهرک اندیشه ((کلیک نمایید))

 

ب) منطقه بندی (Zoning)

منطقه بندی زمین در شهرسازی مقالات آموزشی کیمیا فکر بزرگl

– زونینگ (منطقه بندی) عبارت است از تقسیم یک شهر به مناطق یا نواحی گوناگون ، طبق کاربری های بالفعل (موجود) و بالقوه (آتی) مستغلات و املاک شهری به

منظور نظارت و جهت دادن به شیوه توسعه کاربری ها در آن اراضی و مستغلات .

– منطقه بندی نوعی تقسیم شهر به بخش های مختلف با ضوابط و مقررات متفاوت است. این تفکر به طور مشخص بعد از کنگره معماری مدرن (منشور آتن) یعنی از سال ۱۹۳۰ به بعد بر پایه نظریات تونی گارنیه، مطرح شده است.

– تقسیم یک شهر را به مناطق ویژه با مرزهای معین برای نقش پذیری هر یک از این مناطق ، منطقه بندی شهری می گویند که در واقع استفاده منطقی و نظام پذیر از

زمین های شهر در آینده است. در منطقه بندی سعی بر این است که خدمات شهری مثل بیمارستان، مدرسه، مسجد، خیابان و محل های گذران اوقات فراغت در هر

منطقه با سهولت در دسترس همه مردم منطقه قرار گیرد. همچنین منطقه بندی، از عوامل مهم در تولید است، بنابراین جنبه اقتصادی آن اهمیت بیشتری می یابد.

می‌ توان گفت، تقسیم منطقی و عملی زمین های شهری است که در آن هر منطقه، نظام ویژه ای می یابد و از نظر استانداردهای شهری با مناطق دیگر شهری تفاوت

پیدا می کند .

هدف از منطقه بندی ، رسیدن به یک الگوی مناسب از کاربری زمین و ترکیب کاربری ها و نحوه استقرار کاربری ماست . به عبارت دیگر زونینگ ، در راستای جلوگیری

از تداخل و تزاحم کاربری ها انجام می‌گیرد. زمین در شهرک اندیشه
آیین نامه منطقه بندی (zoning ordinances) :

نوعی مقررات است که برای اجرای طرح کاربری زمین تدوین می شود. مقررات سنتی زونینگ ، در یک نقشه (یا سری نقشه ها) شهر را به حوزه هایی تقسیم می‌کند و

انواع استفاده های مجاز در هر حوزه را فهرست کرده، مقررات چگونگی استفاده از هر کاربری را در یک گزارش تدوین می نماید. این مقررات به گونه ای مشخص،

حداقل اندازه قطعات، شکل، و ارتفاع حداکثر تراکم، فضای باز و ….. را تعیین می کند.

هدف مقررات منطقه بندی ، جداسازی کاربری های ناسازگار از همدیگر تأمین فضا و امکانات کافی برای انواع کاربری ها و تأمین تأسیسات عمومی به منظور حفاظت

از آسایش ، بهداشت، امنیت و بهزیستی جامعه شهری است.
اهداف منطقه بندی شهری عبارت اند :

اختصاص میزان معینی از زمین های شهری به موضوع و کارکردی خاص
کنترل استفاده از زمین و ارتفاع در بنای ساختمان ها
ایجاد هماهنگی لازم بین خدمات عمومی
قرار دادن امکانات لازم برای توسعه آینده شهر در اختیار برنامه ریزان شهری
پویا و فعال ساختن برنامه‌ ریزی شهری

مهم‌ترین مزایای منطقه بندی عبارتند از :

توسعه کنترل شده‌ آینده با نظام منطقی و با در نظر گرفتن رفاه عمومی
مطبوعیت عمومی از طریق خدمات عمومی مانند آب و فاضلاب ، حمل‌ و نقل
سلامتی جامعه به وسیله مکان یابی مناسب منابع آلوده ساز
توزیع جمعیت به واسطه انتظام بخشی به توزیع تراکم های جمعیتی
ایجاد تعادل و توازن در فعالیت های شهری در سطح شهر
تأمین نیازهای عمومی جامعه شهری از نظر پارکها ، مدارس ……

محتوای منطقه بندی:

.  کاربری
.  تراکم
.  ارتفاع

بایستی بین مقررات منطقه بندی و قوانین ساختمان سازی (کد ساختمان ) ، تفاوت قائل شد، زیرا مقررات منطقه بندی ویژگی های زمین را از نظر کاربری ، ارتفاع و

تراکم مشخص می کنند ، در حالی که مقررات ساختمانی ، هویت فنی ساختمان ، نوع مصالح ، و سازه آن را تعیین می‌کند. زمین در شهرک اندیشه

ضوابط منطقه بندی (شامل مقررات شیوه استفاده از زمین ، مقررات تفکیکی اراضی ، مقررات گذر بندی، مقررات نوسازی و بهسازی بافت‌های قدیمی و مقررات

حفاظت از محیط‌ زیست ) مهم‌ترین وسیله اجرای طرح های توسعه شهری (جامع) به شمار می روند. زمین در شهرک اندیشه

مواردی که خارج از شمول ضوابط منطقه بندی است :

مصالح و روش های فنی ساختمانی
زیبایی و تأسیسات داخل ساختمان
نقشه خیابان‌ها و تعیین کیفیت احداث تأسیسات شهری و نیازهای عمومی
اصلح نواقص گذشته

۱- منطقه بندی کاربری زمین :

مشخصات اجرایی کاربری زمین و طرح جامع را تعیین می کند . به طور کلی هر شهر به چهار منطقه اصلی مسکونی ، صنعتی ، تجاری ، و تفریحی تقسیم می شود. زمین در شهرک اندیشه

منطقه بندی مختلط کاربری زمین ابزاری است در جهت انعطاف پذیری بیشتر طرح های شهری و در حقیقت یکی از راه های اصولی در انعطاف پذیری منطقه بندی

(Flexible Zoning) صدور جواز کاربری مختلط است که در چارچوب طرح جامع و مقررات منطقه بندی امکان پذیر باشد. پس از تفکیک مطلق کاربری ها در

منشور آتن و عدم اختلاط آنها ، از دهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد، انتقاداتی به این روش شد و برای ایجاد تنوع در محیط های شهری و سرزندگی مراکز شهری ، بر اساس

ضوابط و مقرراتی بسیار دقیق ، اجازه اختلاط برخی کاربری های سازگار با یکدیگر داده شد. یکی از این روش ها، منطقه بندی لکه ای است که در آن یک قطعه زمین یا

یک ناحیه کوچک برای استفاده های متفاوت با محله های پیرامون در نظر گرفته می شود .

ابزار انعطاف پذیری در منطقه شهری ، قوانین و مقررات است که با نظرخواهی و رعایت تشریفات قانونی انجام می گیرد. گاه ضوابط منطقه بندی به دلیل ماهیت

تغییر پذیر و پویای شهرها نیاز به اصلاح و تغییر دارند که این تغییرات با مجوز کمیسیون های تعدیل ضوابط منطقه بندی صورت قانونی به خود می گیرد. زمین در شهرک اندیشه

منبع : کیمیا فکر بزرگ

 

جهت مشاهده لیست فروش زمین در شهرک اندیشه ((کلیک نمایید))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *