فروش زمین در اندیشه فاز 5 فروش زمین در فاز 5 اندیشه فاز پنج اندیشه


  1. فروش زمین در اندیشه فاز 5 فروش زمین در فاز 5 اندیشه فاز پنج اندیشه

فاز 5 اندیشه (فاز پنج اندیشه) در کنار جاده کرج- شـهریار در قسـمت شمالـی فاز ۴ شکل گرفته‌ است. پنجاه و هشت هکتار از زمین های اندیشه فاز 5 در تملک شرکت عمران شهر جدید اندیشه و مابقی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است.

زمین فاز یک اندیشه زمین اندیشه فاز 3 زمین اندیشه فاز 4  زمین اندیشه فاز 6 زمین اندیشه شهرک صدف زمین شهرک نیروی انتظامی اندیشه زمین شهرک مریم المهدی گمرک اندیشه زمین کشاورزی هکتاری زمین تجاری و صنعتی

زمین های فروشی در فازهای دیگر (کلیک نمایید)

فروش زمین در اندیشه فاز 5 فروش زمین در فاز 5 اندیشه فاز پنج اندیشه
نقشه فاز 5 اندیشه

لیست فروش زمین در فاز 5 اندیشه


زمین کد : 1404

قیمت زمین در فاز 5 اندیشه

زمین فاز ۵ اندیشه – 250 متر – عرض 10 متر – دوکله – یک سمت به طرف بلوار اصلی – سند ششدانگ

قیمت : 10 میلیارد
زمین کد : 1339

فروش زمین در فاز پنج اندیشه

زمین فاز ۵ اندیشه – 200 متر – با جواز ساخت – سند ششدانگ تک برگ

قیمت : تماسزمین کد : 1340

فروش زمین در فاز پنج اندیشه

زمین فاز ۵ اندیشه – ۲۵۰ متر – بر ۱۰ متر – سند ششدانگ تکبرگ

قیمت : تماسزمین کد : 1324   (فروخته شد)

فروش زمین در فاز پنج اندیشه

زمین فاز ۵ اندیشه – ۲۵۰ متر – بر ۱۰ متر

قیمت : ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیونزمین کد : 1325   (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

زمین فاز ۵ اندیشه – ۲۰۰ متر دوبر شمالی – سند تکبرگ

قیمت : ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیونزمین کد : 1267      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

200 متر – دوبر – شمالی ـ سند ششدانگ

قطعات سری 400

قیمت : تماسزمین کد : 1268      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

200 متر – دوبر – شمالی ـ سند ششدانگ

از قطعات سری 400

قیمت : تماسزمین کد : 1269      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

200 متر – دو بر – شمالی –  سند ششدانگ

از قطعات سری 600

قیمت : تماسزمین کد : 1270      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

200 متر – دوبر – شمالی  ـ سند ششدانگ

از قطعات سری 500

قیمت : تماسزمین کد : H110

فروش زمین در فاز 5 اندیشه   (فروخته شد)

200 متر – شمالی ـ بر خیابان دکتر حسابی ـ سند ششدانگ

موقعیت عالی

قیمت : 1 میلیارد و 850زمین کد : 1113     

فروش زمین در فاز 5 اندیشه   (فروخته شد)

250 متر – دوکله ـ بر ۱۰ متر ـ سند ششدانگ

موقعیت عالی

قیمت : 1 میلیارد و 900زمین کد : 1110      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات شهرداری

200 متر – سند دار

قیمت : 1 میلیارد و 650زمین کد : 1094    (فروخته شد) 

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری هشتصد

200 متر – شمالی – انشعاب آب گرفته – مجوز ساخت اخذ شده و اسکلت بتونی اجرا شده

قیمت : 1 میلیارد و 800زمین کد : H99        (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری ششصد

200 متر – جنوبی

قیمت : 1 میلیارد و 100        98/11/30زمین کد : 1036      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری هشتصد و چهل

200 متر مربع –  سند تکبرگ – شمالی

قیمت : 1میلیارد        در تاریخ : 98/11/22زمین کد: 701      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری هشتصد

250 متر مربع – دوکله ـ سند تکبرگ – فضای سبز اختصاصی – رو به بلوار اصلی

قیمت : 1 میلیارد 400 میلیون        در تاریخ : 98/11/17زمین کد : 867      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری نهصد

200 متر مربع – سند تکبرگ – شمالی – با جواز ساخت

قیمت : 1 میلیارد و 100 میلیون        در تاریخ : 98/11/13زمین کد : 850    (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری ششصد

200 متر مربع – سند تکبرگ

قیمت : 970 میلیون        در تاریخ : 98/11/13زمین کد : 955 

فروش زمین در اندیشه فاز 5

331 متر مربع – سند ششدانگ

دوکله – بر بلوار اصلی امیر کبیر با موقعیت تجاری

قیمت : 2 میلیارد و 400       در تاریخ :  98/11/14زمین کد : 866      (فروخته شد)

فروش زمین فاز 5 اندیشه

از قطعات سری 450 – سند تکبرگ – شمالی

200 متر مربع – با جواز ساخت

قیمت : 1 میلیارد و 200     در تاریخ : 98/11/15زمین کد : 598      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری ششصد و شصت – 240 متر مربع – سند تکبرگ

قیمت : 950 میلیون         در تاریخ :  98/10/10زمین کد : 711      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات مسجد – دوکله – 250 متر مربع

ابعاد 25*10 – تراکم بالا

قیمت : 1 میلیارد و 400         در تاریخ : 98/11/16زمین کد : 710    (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات قسمت جزیره – دوکله – 250 متر مربع

ابعاد 25*10

قیمت : 1 میلیارد و 200         در تاریخ : 98/02/17زمین کد: 1028     (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری هشتصد

200 متر مربع – دوکله ـ سند تکبرگ

قیمت : 850 میلیون        در تاریخ : 98/10/29زمین کد : 824   (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری ششصد

225 متر مربع – سند تکبرگ

ابعاد 15*15

قیمت : 1 میلیارد        در تاریخ : 98/04/20زمین کد : 957     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

200 متر مربع – سند ششدانگ تکبرگ

شمالی

قیمت : 735 میلیون      در تاریخ :  98/08/15

زمین کد : H60    (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری هشتصد و نود – 200 متر مربع

قیمت : 900 میلیون       در تاریخ : 98/06/12زمین کد : H61    (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری هفتصد و هفتاد – 200 متر مربع

قیمت : 900 میلیون       در تاریخ : 98/06/12زمین کد : H63   (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری هفتصد – 200 متر مربع

شمالی

قیمت : 740 میلیون       در تاریخ : 98/04/29زمین کد : H65      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری هفتصد – 200 متر مربع

سه بر شمالی

قیمت : 790 میلیون       در تاریخ : 98/04/29زمین کد : H165      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری نهصد – 210 متر مربع – دارای جواز ساخت

قیمت : 900 میلیون          در تاریخ : 98/02/28زمین کد : H148        (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری هشتصد

200 متر مربع – سند تکبرگ

قیمت : 900 میلیون        در تاریخ : 98/02/27زمین کد : 806          (فروخته شده)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری ششصد – 208 متر مربع – دوبر جنوبی

قیمت : 860 میلیون           در تاریخ : 98/02/15زمین کد : 834      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری ششصد

200 متر مربع – سند تکبرگ – شمالی

قیمت : 870 میلیون         در تاریخ : 98/02/23زمین کد : 722      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری هزار و سیصد – 200 متر مربع – شمالی

موقعیت عالی از قطعات شهرداری

قیمت : 700 میلیون          در تاریخ : 98/01/15زمین کد : 701      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری هشتصد و نود – 250 متر مربع – دوکله

قیمت : 750 میلیون          در تاریخ : 97/12/05زمین کد : H138      (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری هفتصد – بر خیابان 18 متری

قیمت : 670 میلیون       در تاریخ : 97/12/15زمین کد : 686       (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری صد – 250 مترمربع – دوبر – جزیره

قیمت : 750 میلیون        در تاریخ : 97/12/15زمین کد : 769       (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری هزار و سیصد و نود – قسمت زمینهای شهرداری

سند تکبرگ – دو بر – شمالی

قیمت : 710 میلیون        در تاریخ : 97/12/11زمین کد : 670      (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری پانصد و بیست – 200 مترمربع – شمالی

با جواز ساخت – انشعاب آب – گودبرداری شده

قیمت : 650 میلیون        در تاریخ : 97/12/07زمین کد : 721     (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری هزار و سیصد – 176 متر مربع

موقعیت عالی از قطعات شهرداری با جواز باطله

قیمت : 500 میلیون          در تاریخ : 97/12/06
زمین کد : 696      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری چهارصد و نود – 200 متر مربع

قیمت : 600 میلیون          در تاریخ : 97/12/03زمین کد : H129      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری هزار و صد – 200 متر مربع

قیمت : 620 میلیون          در تاریخ : 97/12/07زمین کد : H114      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری نهصد – 200 متر مربع – شمالی

قیمت : 600 میلیون          در تاریخ : 97/11/03زمین کد : H93      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری ششصد و هشتاد – 250 متر مربع – دوکله

قیمت : 730 میلیون          در تاریخ : 97/12/06زمین کد : H109      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری صد و شصت – 250 متر مربع – دو نبش

قیمت : 850 میلیون          در تاریخ : 97/12/07
زمین کد : H105      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری هزارو پنجاه – 200 متر مربع

قیمت : 600 میلیون          در تاریخ : 97/12/05زمین کد : 624      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری چهارصد و پنجاه – 200 متر مربع – شمالی – با جواز ساخت

قیمت : 630 میلیون         در تاریخ :  97/10/19زمین کد : 519        (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 200 متر مربع  – از قطعات سری پانصد – سند منگوله دار

قیمت : 550 میلیون     در تاریخ :  97/10/19زمین کد : H86     (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری سیصد – 255 مترمربع

قیمت : 600 میلیون        در تاریخ : 97/10/19زمین کد : H101     (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری هشتاد – 331 مترمربع – دوبر – جزیره

قیمت : 850 میلیون        در تاریخ : 97/10/19زمین کد : H103    (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات زیر پانزده – 225 مترمربع – ۳ بر ـ جزیره

قیمت : استعلام روززمین کد : H92     (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری زیر 30 – 250 مترمربع – دوبر – جزیره

قیمت : استعلام روزمین کد : H91     (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری صد  – 225 مترمربع  – جزیره

قیمت : استعلام روززمین کد : H88     (فروخته شد)

زمین درفاز پنج اندیشه

از قطعات سری ششصد – 225 مترمربع – دوبر

قیمت : استعلام روززمین کد : H434      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری پنجاه تا شصت – 270 متر مربع – دوبر – پشت مسجد

قیمت : استعلام روززمین کد : 756      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات سری چهل – دوبر – موقعیت تجاری

موقعیت عالی از قطعات پشت مسجد

قیمت : 1 میلیارد          در تاریخ : 98/01/25زمین کد : H429      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری صد – 270 متر مربع – سه بر – پشت مسجد

قیمت : استعلام روززمین کد : H423     (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

یک قطعه از قطعات ضلع شرقی مسجد فاز 5 اندیشه

دو بر – سند ششدانگ

قیمت : استعلام روززمین کد : H388      (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت : 200 مترمربع  _  قطعه  187 موقعیت تجاری

قیمت : 1 میلیارد به بالا (استعلام روز)زمین کد : H387      (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 355 متر مربع  – قطعه  1 ـ پشت مسجد

قیمت : 1 میلیارد به بالا (استعلام به روز)زمین کد : H105      (فروخته شد)

زمین فروشی در فاز پنج اندیشه

 

یک قطعه از قطعات شهرداری سری 1051 تا  1059

مساحت 200 متر مربع

قیمت : استعلام به روززمین کد : 595     (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

یک قطعه از قطعات پشت مسجد سری 212 تا 218

متراژ 200 متر مربع ـ جنوبی

قیمت : 600 میلیون       در تاریخ : 97/10/19زمین کد : H432      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز پنج اندیشه

از قطعات سری پانصد – 160 متر مربع – با جواز ساخت

قیمت : 500 میلیون         در تاریخ :  97/10/19زمین کد : H64     (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری هفتصد – 200 مترمربع – شمالی

قیمت : 470 میلیون        در تاریخ : 97/10/19
زمین کد : H65     (فروخته شد)

زمین در فاز پنج اندیشه

از قطعات سری هفتصد – 200 مترمربع – دوکله شمالی

قیمت : 470 میلیون     در تاریخ : 97/10/19
زمین کد : H107     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری هشتصد و هفتاد – 200 متر مربع

قیمت : 550 میلیون          در تاریخ : 97/12/19زمین کد : 698     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری هزار و صد و ده – 250 متر مربع – دوکله – تراکم بالا

موقعیت عالی از قطعات شهرداری

قیمت : 700 میلیون          در تاریخ : 97/11/03
زمین کد : H393      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری چهل جزیره – 265 متر مربع – موقعیت تجاری

قیمت : 750 میلیون         در تاریخ :  97/10/08زمین کد : H383      (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز پنج

یک قطعه از قطعات شهرداری سری 1158 تا 1165

مساحت 200 متر مربع

قیمت : 550 میلیون     در تاریخ :  97/07/11زمین کد : H382      (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

یک قطعه از قطعات سری 935 تا 940

مساحت 200 متر مربع

قیمت : 540 میلیون     در تاریخ :  97/07/11زمین کد : 522        (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز پنج

مساحت 200 متر مربع  – از قطعات سری هشتصد – دوکله – سند منگوله دار

قیمت : 480 میلیون     در تاریخ :  97/07/04زمین کد : H430     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری هزار – 200 متر مربع

قیمت : 550 میلیون         در تاریخ :  97/08/18زمین کد : H399      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری ششصد- 207 متر مربع

قیمت : 550 میلیون         در تاریخ :  97/08/18زمین کد : H450     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

قطعه  1248 شهرداری – 200 متر مربع – شمالی

قیمت : 600 میلیون         در تاریخ :  97/08/27
زمین کد : H85        (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

قطعه ?69  – 250 مترمربع

قیمت : 650 میلیون        در تاریخ : 97/10/07زمین کد : H84     (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

قطعه ?91  – 200 مترمربع

قیمت : 560 میلیون        در تاریخ : 97/10/07
زمین کد : H385      (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 250 متر مربع  – قطعه  72 جزیره – دوبرجنوبی

قیمت : 680 میلیون   (مقطوع)  در تاریخ :  97/08/18زمین کد : H89        (فروخته شد)

زمین در اندیشه فاز 5

قطعه 1115 – 250 متر مربع – دوکله

قیمت : 700 میلیون        در تاریخ : 97/10/07زمین کد : H401      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

یک قطعه از قطعات پشت مسجد سری 301 تا 310

متراژ 200 متر مربع – شمالی

قیمت : 560 میلیون    در تاریخ : 97/07/28زمین کد : H404     (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

یک قطعه از قطعات پشت یگان ویژه سری 733 تا 738

متراژ 200 متر مربع ـ دوکله – بررگ واگذاری

قیمت : 450 میلیون       در تاریخ : 97/07/30زمین کد : H395      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

یک قطعه از قطعات سری 461 تا 466

240 متر مربع

قیمت : 510 میلیون         در تاریخ :  97/07/19زمین کد : H405     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

یک قطعه از قطعات شهرداری سری 945 تا 951

متراژ 160 متر مربع ـ دارای جواز ساخت

قیمت : 455 میلیون       در تاریخ : 97/10/15


زمین کد : H439      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری هفتصد – 250 متر مربع – دوکله

قیمت : 620 میلیون         در تاریخ :  97/08/18زمین کد : 622      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

قطعه  79 جزیره – 250 متر مربع – دوکله

قیمت : 600 میلیون         در تاریخ :  97/08/18زمین کد : H425     (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

یک قطعه از قطعات شمال مسجد فاز 5 اندیشه از سری 187 تا 191

مساحت : 200 متر مربع

قیمت : 600 میلیون      در تاریخ : 97/08/14زمین کد : H400      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

یک قطعه از قطعات شهرداری سری 1300 تا 1400

دارای سند – ملک دو بر می باشد

قیمت : 600 میلیون        در تاریخ : 97/07/28زمین کد : H386     (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 350 متر مربع  – از قطعات سری هشتاد جزیره – دوبر

قیمت : 750 میلیون     در تاریخ :  97/07/11زمین کد : H377      (فروخته شده)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 200 متر مربع  – قطعه  1070

قیمت : 550 میلیون     در تاریخ :  97/07/09 

زمین کد : H366        (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 200 متر مربع  – قطعه 803

قیمت : 400 میلیون     در تاریخ : 97/06/31زمین کد : H367       (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 200 متر مربع  – قطعه 883

قیمت : 400 میلیون     در تاریخ : 97/06/31زمین کد : 517        (فروخته شد)

فروش زمین در فاز پنج انديشه

قطعه 181 – پشت مسجد

متراژ : 200 مترمربع

قیمت : 550 میلیون.    در تاریخ: 97/06/16زمین کد : H432      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری پانصد – 160 متر مربع

قیمت : 440 میلیون         در تاریخ :  97/08/18زمین کد : H433      (فروخنه شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری سیصد – 160 متر مربع

قیمت : 440 میلیون         در تاریخ :  97/08/18زمین کد : H421      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5

از قطعات سری پانصد – 200 متر مربع – دوبر

قیمت : 550 میلیون         در تاریخ :  97/08/18زمین کد : H355     (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 200 متر مربع  – قطعه 882

قیمت : 400 میلیون     در تاریخ : 97/06/13زمین کد : H424      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

یک قطعه از قطعات پشت مسجد سری 180 تا 186

متراژ 200 متر مربع ـ شمالی – با جواز ساخت

قیمت : 630 میلیون       در تاریخ : 97/08/14زمین کد :  570      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

قطعه 114 جزیره

متراژ 260 متر مربع – جنوبی

دارای سند تکبرگ – ابعاد 10*26 متر – جنوبی

قیمت : 475 میلیون      در تاریخ 97/06/14زمین کد : H356         (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 200 متر مربع  – قطعه 1376 شهرداری  – دوبر

قیمت : 560 میلیون     در تاریخ : 97/06/13زمین کد : H354        (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 200 متر مربع  – قطعه 471

قیمت : 450 میلیون     در تاریخ : 97/06/13زمین کد : H352     (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 200 متر مربع  – قطعه 878

قیمت : 400 میلیون     در تاریخ : 97/06/13زمین کد : H350       (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 224 متر مربع  – قطعه 704 – مربع

قیمت : 460 میلیون     در تاریخ : 97/06/10زمین کد : H348      (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 200 متر مربع  – قطعه 194

قیمت : 500 میلیون     در تاریخ : 97/06/17زمین کد : 554       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز پنج اندیشه

مساحت 200 متر مربع  – قطعه 517

بر خیابان 14 متری نزدیک به 18 متری – سند تکبرگ

قیمت : 470 میلیون      در تاریخ : 97/05/28زمین کد : H343       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

مساحت 200 متر مربع –  قطعه 780

زمین دو کله میباشد.

قیمت : 390 میلیون      در تاریخ : 97/05/28زمین کد : H344         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

مساحت 200 متر مربع – قطعه 767

زمین دو کله میباشد.

قیمت : 370 میلیون      در تاریخ : 97/05/28زمین کد : H196        (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

زمین اندیشه فاز 5 قطعه 602 به متراژ 225 متر مربع به ابعاد 15*15 با قابلیت ساخت 190 متر بنا

قیمت : 600 میلیون       در تاریخ : 97/06/13زمین کد : H195         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

زمین اندیشه فاز 5 قطعه 635 به متراژ 210 متر مربع به ابعاد 14*15 با قابلیت ساخت 173 متر زیربنا

قیمت : 600 میلیون       در تاریخ : 97/06/13زمین کد : H353      (فروخته شد)

زمین فروشی در اندیشه فاز 5

مساحت 200 متر مربع  – قطعه 1388

از قطعات شهرداری  – شمالی

قیمت : 480 میلیون     در تاریخ : 97/06/13زمین کد : H338      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

مساحت 250 متر مربع قطعه 1220

زمین دو نبش میباشد.

قیمت : 630 میلیون      در تاریخ : 97/05/25زمین کد : H337       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

مساحت 200 متر مربع قطعه 165

جواز ساخت دارد

قیمت : 470 میلیون      در تاریخ : 97/05/25زمین کد : H336      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

مساحت 250 متر مربع قطعه 698

قیمت : 470 میلیون      در تاریخ : 97/05/25زمین کد : H335     (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

مساحت 200 متر مربع قطعه 875

قیمت : 390 میلیون      در تاریخ : 97/05/25زمین کد : 547       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

مساحت 200 متر مربع قطعه 163

با جواز ساخت

قیمت : 480 میلیون      در تاریخ : 97/05/21زمین کد : 535         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

متراژ 160 متر مربع قطعه 299

قیمت : 350 میلیون      در تاریخ : 97/05/25زمین کد : 522        (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز پنج

متراژ 200 متر مربع قسمت شهرداری  قطعه 804

قیمت : 450 میلیون       در تاریخ : 97/05/25زمین کد : 520       (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز پنج

متراژ 250 متر مربع قسمت جزیره قطعه 15

قیمت : 410 میلیون       در تاریخ : 97/05/15زمین کد : H317         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

قطعه 893 – متراژ 200 متر

قیمت : 385 میلیون       در تاریخ : 97/05/24زمین کد : 519         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

قطعه 509 – متراژ 200 متر

قیمت : 400 میلیون       در تاریخ : 97/05/22زمین کد : H314        (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

قطعه 841 – متراژ 200 متر

قیمت : 395 میلیون       در تاریخ : 97/05/05زمین کد : H310       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

قطعه 1215 – متراژ 200 متر

قیمت : 420 میلیون       در تاریخ : 97/05/05زمین کد : H307         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

قطعه 937

قیمت : 535 میلیون       در تاریخ : 97/05/02زمین کد : H306       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات قسمت شهرداری به متراژ 212 متر مربع – قطعه 1268

قیمت : 440 میلیون       در تاریخ : 97/05/02زمین کد : H305       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات قسمت پشت مسجد فاز  5 – قطعه 184

قیمت : 460 میلیون       در تاریخ : 97/05/02زمین کد : H304       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات قسمت پشت مسجد فاز 5 – قطعه 126

قیمت : 450 میلیون       در تاریخ : 97/05/02زمین کد : H303       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

از قطعات قسمت پشت مسجد فاز 5 – قطعه 125

قیمت : 450 میلیون       در تاریخ : 97/05/02زمین کد : H301      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

مساحت : 250 متر مربع – قطعه 698

قیمت : 430 میلیون       در تاریخ : 97/05/01زمین کد : H295      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

قطعه 48

از قطعات قسمت پشت مسجد – زمین دو بر می باشد

قیمت : 550 میلیون       در تاریخ : 97/05/01زمین کد : H285        (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

به متراژ 240 متر مربع قطعه 202

از قطعات پشت مسجد فاز 5

قیمت : 520 میلیون       در تاریخ : 97/05/01زمین کد : H272       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز پنج اندیشه

به متراژ 212 متر مربع قطعه 1070

از قطعات قسمت شهرداری – موقعیت خیلی خوبی دارد

قیمت : 420 میلیون       در تاریخ : 97/04/19زمین کد : H271      (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه

به متراژ 200 متر مربع قطعه 183

از قطعات اطراف مسجد فاز 5 با موقعیت عالی

قیمت : 450 میلیون       در تاریخ : 97/05/02زمین کد : H257        (فروخته شد)

فروش زمین در فاز پنج اندیشه

به متراژ 215 متر مربع

قیمت : 345 میلیون       در تاریخ : 97/04/13زمین کد : H256         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه به متراژ 215 متر مربع قطعه 893

قیمت : 350 میلیون       در تاریخ : 97/05/03زمین کد : H255      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5 به متراژ 220 متر مربع قطعه 866

قیمت : 800 میلیون       در تاریخ : 97/04/13زمین کد : H254       (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز پنج به متراژ 200 متر مربع قطعه 894

قیمت : 350 میلیون       در تاریخ : 97/04/13زمین کد : H253      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5 به متراژ 212 متر مربع قطعه 1268 شمالی

قیمت : 440 میلیون       در تاریخ : 97/04/31زمین کد : H250       (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5 به متراژ 200 متر مربع قطعه 1323 – جنوبی

قیمت : 420 میلیون       در تاریخ : 97/04/05زمین کد : H249       (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز پنج به متراژ 200 متر مربع قطعه 463

قیمت : 420 میلیون       در تاریخ : 97/04/05زمین کد H241     

فروش زمین در اندیشه فاز پنج به متراژ 570 متر مربع

قیمت : 1میلیارد و 200 میلیون       در تاریخ : 97/04/02زمین کد : H240       (فعلا در لیست فروش نمی باشد)

فروش زمین در اندیشه فاز پنج قطعه 506 به متراژ 225 متر مربع

قیمت : 340 میلیون       در تاریخ : 97/04/02زمین کد : H234      (فروخته شد)

زمین اندیشه فاز پنج اندیشه قطعه 885 به متراژ 200 متر مربع

قیمت : 340 میلیون       در تاریخ : 97/03/23زمین کد : H206      (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز پنج قطعه 40 جزیره به متراژ 306 متر مربع بر خیابان 18 متری

قیمت : 600 میلیون       در تاریخ : 97/03/07زمین کد : H203        (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز پنج قطعه 843 به متراژ 200 متر مربع سه بر شمالی

قیمت : 420 میلیون       در تاریخ : 97/03/07زمین کد : H202      (فروخته شد)

زمین اندیشه فاز 5 قطعه 1303 به متراژ 216 متر مربع شمالی

قیمت : 400 میلیون        در تاریخ : 97/03/23زمین کد : H197     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز پنج قطعه 730با برگ واگذاری

قیمت : 400 میلیون      در تاریخ : 97/03/06زمین کد : H191         (فروخته شد)

زمین اندیشه فاز 5 به متراژ 250 متر مربع

قیمت : توافقی         در تاریخ : 97/03/05زمین کد : H187     (فروش رفت)

زمین در فاز 5 اندیشه قطعه 1221 به متراژ 250 متر مربع

قیمت : 480 میلیون             در تاریخ : 97/03/23زمین کد : H182        (فروش رفت)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه قطعه 131 جزیره به متراژ 225 متر مربع

قیمت : 350 میلیون             در تاریخ : 97/03/23زمین کد 166         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز پنج اندیشه به متراژ 220 متر مربع – بر خیابان 14 متری – موقعیت شمالی – قطعه 919

قیمت : 350 میلیون          در تاریخ : 97/02/27زمین کد 165         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز پنج اندیشه به متراژ 250 متر مربع – بر خیابان 14 متری – زمین دوکله – قطعه 937

قیمت : 360 میلیون          در تاریخ : 97/02/27زمین کد 164        (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه به متراژ 230 متر مربع – دو بر – یک سمت بر خیابان 14 متری و یک سمت بر خیابان 10 متری – قطعه 985

قیمت : 380 میلیون          در تاریخ : 97/02/27زمین کد 143          (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه به متراژ 220 متر مربع. دو بر. دارای سند تکبرگ. واقع در فاز 5 اندیشه

قیمت :  340 میلیون          در تاریخ: 97/02/12زمین کد 140         (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه به متراژ 240 متر مربع واقع در فاز 5 اندیشه پشت یگان ویژه

قیمت :  295 میلیون          در تاریخ: 97/02/08کد 115 زمین          (فروخته شد)

زمین اندیشه به متراژ 250 متر مربع واقع در فاز 5 اندیشه قسمت جزیره بر خیابان 18 متری

قیمت :  350 میلیون               در تاریخ: 97/01/25کد 113 زمین       (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه به متراژ 209 متر مربع جنوبی پشت مسجد

قیمت :  280 میلیون                  در تاریخ: 97/01/23کد 112 زمین       (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز پنج قطعه 528 با جواز و پروانه ساخت

قیمت :  350 میلیون              در تاریخ: 97/01/21کد 111 زمین         (فروخته شد)

زمین اندیشه به متراژ 200 متر مربع شمالی واقع در فاز پنج اندیشه قسمت شهرداری بر خیابان 14 متری دارای سند تکبرگ

قیمت :  350 میلیون               در تاریخ: 97/01/21کد 110 زمین     (فروخته شد)

زمین اندیشه به متراژ 200 متر مربع جنوبی واقع در فاز پنج اندیشه قسمت شهرداری

قیمت :  285 میلیون               در تاریخ: 97/02/27کد 106 زمین        (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه به متراژ 200 متر مربع واقع در فاز پنج اندیشه قطعه 348

قیمت :  توافقی               در تاریخ: 97/01/18کد 101 زمین         (فروخته شد)

زمین در فاز پنج اندیشه به متراژ 200 متر مربع

قیمت :  370 میلیون               در تاریخ: 97/01/18کد 100 زمین     (فروخته شد)

زمین در فاز پنج به متراژ 270 متر مربع

قیمت :  300 میلیون              در تاریخ: 97/01/18کد 96 زمین         (فروخته شد)

فروش زمین در فاز 5 اندیشه قسمت خلیج فارس جهت ساخت به متراژ 250 متر مربع بر 10 متر

قیمت :  330 میلیون             در تاریخ: 97/02/05کد 86 زمین           (فروخته شد)

فروش زمین در فاز پنج اندیشه متراژ 200 متر مربع شمالی

قیمت : 270 میلیون               در تاریخ: 96/12/14

 کد 82 زمین          (فروخته شد)

فروش زمین در فاز پنج به متراژ 206 متر مربع دو بر

قیمت : 300 میلیون               در تاریخ: 96/12/13

کد 81 زمین        (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز پنج به مساحت 200 متر مربع

قیمت : 260 میلیون              در تاریخ: 96/12/12

کد 56 زمین        (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه به متراژ 275 متر مربع واقع در فاز 5 اندیشه

قیمت : 290 میلیون            در تاریخ : 96/12/2

کد 40 زمین     (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5 به متراژ 250 متر مربع دو کله

قیمت : 255 میلیون               در تاریخ: 96/11/16

کد 29 زمین      (فروخته شد)

زمین در فاز پنج اندیشه به متراژ 250 متر مربع دوکله

قیمت : 280 میلیون               در تاریخ: 96/11/11

کد 25 زمین          (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5 اندیشه به متراژ 250 متر مربع

قیمت : 550 میلیون               در تاریخ: 96/11/12

کد 24 زمین       (فروش رفت)

فروش زمین در اندیشه به مساحت 347 متر مربع واقع در فاز پنج اندیشه کرج (زمین جهت ساخت ویلا)

قیمت : 360 میلیون               در تاریخ: 96/11/12

کد 21 زمین        (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه فاز 5 اندیشه به متراژ 200 متر مربع

قیمت : 220 میلیون               در تاریخ: 96/11/14

کد 20 زمین      (فروش رفت)

فروش زمین در اندیشه فاز پنج اندیشه به متراژ 252 متر مربع

قیمت : 350 میلیون               در تاریخ: 96/11/14

کد 19 زمین        (فروخته شد)

فروش زمین در اندیشه به متراژ 160 متر مربع از زمینهای فاز پنج اندیشه کرج

قیمت : 240 میلیون               در تاریخ: 96/11/14

کد 13 زمین           (فروخته شد)

فروش زمین به متراژ 200 متر مربع زمین در فاز 5 اندیشه

قیمت : 240 میلیون               در تاریخ: 96/12/7

کد 2 زمین      (فروخته شد)

یک قطعه زمین به مساحت 249 متر مربع واقع در فاز 5 اندیشه با کاربری مسکونی. دارای سند ششدانگ آماده ساخت

قیمت : توافقی             در تاریخ : 96/11/13

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *